Ubezpieczenia w 2018 roku

POLISY OC:

Tadeusz Lewczuk

Telefon: 507 191 595

e-mail: biuro@lewczuk.biz

 

Zwroty z tytułu ubezpieczeń:

pokój: 401

tel: 81 536 04 77

e-mail: ubezpieczenia@oil.lublin.pl

 

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY DLA CZŁONKÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 

 Lubelska Izba Lekarska przygotowała program ubezpieczeń na 2018 rok.

1. Ergo Hestia - Pełna treść Programu (pdf)

2. Dofinansowanie ubezpieczeń przez zwrot części składki

3. Dodatkowe 15% zniżki dla każdego lekarza - członka LIL

4. Ergo Hestia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym (pdf)

 

 

 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

dotyczy wyłacznie lekarzy wykonujących zawód w DOWOLNEJ FORMIE PRAKTYKI PRYWATNEJ LUB GRUPOWEJ

 1. Zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
 3. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej:
  a. lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chirurgia dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia;
  b. lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca
  c. lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b.
 4. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II.
 5. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższej składce.
 6. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka z zastrzeżeniem ust. 4.
 7. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.
 8. Składka roczna:
  a. lekarze III grupy ryzyka – 400,00 PLN

b. lekarze II grupy ryzyka – 190,00 PLN

c. lekarze I grupy ryzyka – 80,00 PLN

 

 

 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD LEKARZA

Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 01.01.2016.

 1. W zakresie niniejszego programu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rażące niedbalstwo.
 2. Zakres jest rozszerzony o szkody na osobie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 1 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba.
 3. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z przekroczeniem terminu świadczeń medycznych, spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej: sublimit 25.000 pln/osoba.
 4. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie w związku z używaniem aparatury medycznej lub technicznej: sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osobę.
 5. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej.
 6. Zakres jest rozszerzony o szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego.
 7. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów: sublimit: 1.000,00 pln/osoba.
 8. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie powstałe w następstwie zabiegów medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej.
 9. W odniesieniu do rozszerzenia o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej /chirurgii plastycznej jeżeli nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia - sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba.
 10. Ubezpieczenie dobrowolne jest zawierane w dwóch wariantach:

a) Wariant I dotyczy w szczególności ubezpieczonych pozostających w stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, wykonujących zawód na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło oraz nie wykonujących zawodu.

b) Wariant II dotyczy w szczególności ubezpieczonych wykonujących zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. W ramach wariantu II - STU ERGO HESTIA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  w zakresie:

 • nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
 • objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe)


11. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej określonej w ust. 10 lit. b jest zawarcie z STU ERGO HESTIA S.A.. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

12. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód lekarza:

a) lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chirurgia dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia;

b) lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca

c) lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b.

13. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej nalicza się składkę przewidzianą dla II grupy ryzyka.

14. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz posiada dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie ryzyka o najwyższej składce.

15. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 13.

16. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.

17. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki oraz składka roczna:I GRUPA RYZYKA
Suma gwarancyjna 50 000PLN – składka 38 PLN
Suma gwarancyjna 100 000PLN – składka 50 PLN
Suma gwarancyjna 200 000PLN – składka 73 PLN
Suma gwarancyjna 300 000PLN – składka 86 PLN
Suma gwarancyjna 400 000PLN – składka 99 PLN
Suma gwarancyjna 500 000PLN – składka 110 PLN
Suma gwarancyjna 600 000PLN – składka 120 PLN
Suma gwarancyjna 800 000PLN – składka 135 PLN
Suma gwarancyjna 1 000 000PLN – składka 150 PLN
Suma gwarancyjna 1 200 000PLN – składka 177 PLN
Suma gwarancyjna 1 500 000PLN – składka 220 PLN
Suma gwarancyjna 2 000 000PLN - składka 320 PLN

II GRUPA RYZYKA
Suma gwarancyjna 50.000PLN – składka 76 PLN
Suma gwarancyjna 100000PLN – składka 100 PLN
Suma gwarancyjna 200.000PLN – składka 150 PLN
Suma gwarancyjna 300.000PLN – składka 175 PLN
Suma gwarancyjna 400.000PLN – składka 200 PLN
Suma gwarancyjna 500.000PLN – składka 225 PLN
Suma gwarancyjna 600.000PLN – składka 240 PLN
Suma gwarancyjna 800.000PLN – składka 270 PLN
Suma gwarancyjna 1.000.000PLN – składka 300 PLN
Suma gwarancyjna 1.200.000PLN – składka 360 PLN
Suma gwarancyjna 1.500.000PLN – składka 450 PLN
Suma gwarancyjna 2.000.000PLN - składka 650 PLN

III GRUPA RYZYKA
Suma gwarancyjna 50.000 PLN – składka 160 PLN
Suma gwarancyjna 100.000 PLN – składka 210 PLN
Suma gwarancyjna 200.000 PLN – składka 310PLN
Suma gwarancyjna 300.000 PLN – składka 370 PLN
Suma gwarancyjna 400.000 PLN – składka 415 PLN
Suma gwarancyjna 500.000 PLN – składka 460 PLN
Suma gwarancyjna 600.000 PLN – składka 490 PLN
Suma gwarancyjna 800.000 PLN – składka 560 PLN
Suma gwarancyjna 1000 000 PLN – składka 630 PLN
Suma gwarancyjna 1 200 000 PLN – składka 750 PLN
Suma gwarancyjna 1 500 000 PLN – składka 950 PLN
Suma gwarancyjna 2 000 000 PLN - składka 1 300 PLN

18. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek zabiegów kosmetycznych lub chirurgii plastycznej stosowanej w celach estetycznych ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w ust.17.

19. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia oc w odniesieniu do eksperymentów medycznych informujemy, że umowa z STU Ergo Hestia SA pokrywa taki zakres pod warunkiem stosowania się do obowiązujących przepisów prawa.
Eksperyment medyczny i jego sposób przeprowadzenia jest opisany w Rozdziale 4 art. 21 - 29 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
W odniesieniu do badań klinicznych produktów leczniczych ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne stanowi w art. 37a. ust.2. że badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.7).

 

 

 

ZAKRES I CEL UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Lubelska Izba Lekarska udostępnia STU ERGO HESTIA S.A. następujące dane lekarzy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (kod, poczta, ulica, numer domu i lokalu), PESEL, regon, specjalizację lekarską, numer prawa wykonywania zawodu.
 2. Dane przekazywane są ze względu na konieczność:
  a. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
  b. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia dobrowolnego osoby wykonującej zawód lekarza.

 

 

W przypadku zapłaty składki rocznej polisa będzie wystawiona na 365 dni od dnia wpłaty.

Obowiązuje zasada: jedno ubezpieczenie - jeden przelew.
Prosimy nie składać przelewów zbiorczych, w szczególności za dwie lub więcej osób, gdyż utrudnia to identyfikację ubezpieczonych oraz rozksięgowanie zapłaconych składek.

Ubezpieczenia 2018

 

Prosimy zgłaszać zmiany adresów korespondencyjnych do rejestru lekarzy LIL gdyż potwierdzenia zawartych ubezpieczeń będą wysłane na adresy z rejestru członków LIL.

Data wytworzenia: 2017-12-13
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2017-12-13
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 20627
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2017-12-13 18:03:24Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-13 20:00:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 13:59:37Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 14:00:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 14:02:18Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 17:06:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 17:12:32Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 17:18:47Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-18 14:23:23Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-28 12:51:42Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-29 10:14:58Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70