Ubezpieczenia w 2016 roku

Oświadczenie Prezesa w sprawie informacji rozsyłanych na skrzynki e-mail

 

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY DLA CZŁONKÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

Lubelska Izba Lekarska przygotowała program ubezpieczeń na 2016 rok.

1. Ergo Hestia - Pełna treść Programu (pdf)

2. Dofinansowanie ubezpieczeń przez zwrot części składki

3. Dodatkowe 15% zniżki dla każdego lekarza - członka LIL

4. Ergo Hestia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym (pdf)

 

 

 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

dotyczy wyłacznie lekarzy wykonujących zawód w DOWOLNEJ FORMIE PRAKTYKI PRYWATNEJ LUB GRUPOWEJ

 1. Zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
 3. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej:
  a. lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chirurgia dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia;
  b. lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca
  c. lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b.
 4. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II.
 5. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższej składce.
 6. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka z zastrzeżeniem ust. 4.
 7. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.
 8. Składka roczna:
  a. lekarze III grupy ryzyka – 400,00 PLN

b. lekarze II grupy ryzyka – 200,00 PLN

c. lekarze I grupy ryzyka – 100,00 PLN

 

 

 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD LEKARZA

 1. Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 (OC/OW033/1010).
 2. W zakresie niniejszego programu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rażące niedbalstwo.
 3. Zakres jest rozszerzony o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 1 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
 4. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody powstałe w związku z przekroczeniem terminu świadczeń medycznych: sublimit 15.000 pln/osoba.
 5. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej oraz w związku z posiadaną aparaturą medyczną lub techniczną: sublimit 25.000 pln/osoba.
 6. Zakres jest rozszerzony o szkody wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej.
 7. Zakres jest rozszerzony o szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego.
 8. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów: sublimit: 1.000,00 pln/osoba.
 9. Zakres jest rozszerzony o szkody powstałe w następstwie zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych.
 10. W odniesieniu do rozszerzenia o zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej jeżeli nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia - sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
 11. Ubezpieczenie dobrowolne jest zawierane w dwóch wariantach:
  a) Wariant I dotyczy w szczególności ubezpieczonych pozostających w stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, wykonujących zawód na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło oraz nie wykonujących zawodu.
  b) Wariant II dotyczy w szczególności ubezpieczonych wykonujących zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. W ramach wariantu II - STU ERGO HESTIA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie:
  · nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
  · objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe)
 12. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej określonej w ust. 11 lit. b jest zawarcie z STU ERGO HESTIA S.A.. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 13. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód lekarza:
  a. lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chirurgia dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia;
  b. lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca
  c. lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b.
 14. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej, nalicza się składkę przewidzianą dla II grupy ryzyka.
 15. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz posiada dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie ryzyka o najwyższej składce.
 16. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 14.
 17. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.
 18. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki oraz składka roczna:

  I GRUPA RYZYKA
  Suma gwarancyjna 50 000PLN – składka 38 PLN
  Suma gwarancyjna 100 000PLN – składka 50 PLN
  Suma gwarancyjna 200 000PLN – składka 73 PLN
  Suma gwarancyjna 300 000PLN – składka 86 PLN
  Suma gwarancyjna 400 000PLN – składka 99 PLN
  Suma gwarancyjna 500 000PLN – składka 110 PLN
  Suma gwarancyjna 600 000PLN – składka 120 PLN
  Suma gwarancyjna 800 000PLN – składka 135 PLN
  Suma gwarancyjna 1 000 000PLN – składka 150 PLN
  Suma gwarancyjna 1 200 000PLN – składka 177 PLN
  Suma gwarancyjna 1 500 000PLN – składka 220 PLN
  Suma gwarancyjna 2 000 000PLN - składka 320 PLN

  II GRUPA RYZYKA
  Suma gwarancyjna 50.000PLN – składka 76 PLN
  Suma gwarancyjna 100000PLN – składka 100 PLN
  Suma gwarancyjna 200.000PLN – składka 150 PLN
  Suma gwarancyjna 300.000PLN – składka 175 PLN
  Suma gwarancyjna 400.000PLN – składka 200 PLN
  Suma gwarancyjna 500.000PLN – składka 225 PLN
  Suma gwarancyjna 600.000PLN – składka 240 PLN
  Suma gwarancyjna 800.000PLN – składka 270 PLN
  Suma gwarancyjna 1.000.000PLN – składka 300 PLN
  Suma gwarancyjna 1.200.000PLN – składka 360 PLN
  Suma gwarancyjna 1.500.000PLN – składka 450 PLN
  Suma gwarancyjna 2.000.000PLN - składka 650 PLN

  III GRUPA RYZYKA
  Suma gwarancyjna 50.000 PLN – składka 160 PLN
  Suma gwarancyjna 100.000 PLN – składka 210 PLN
  Suma gwarancyjna 200.000 PLN – składka 310PLN
  Suma gwarancyjna 300.000 PLN – składka 370 PLN
  Suma gwarancyjna 400.000 PLN – składka 415 PLN
  Suma gwarancyjna 500.000 PLN – składka 460 PLN
  Suma gwarancyjna 600.000 PLN – składka 490 PLN
  Suma gwarancyjna 800.000 PLN – składka 560 PLN
  Suma gwarancyjna 1000 000 PLN – składka 630 PLN
  Suma gwarancyjna 1 200 000 PLN – składka 750 PLN
  Suma gwarancyjna 1 500 000 PLN – składka 950 PLN
  Suma gwarancyjna 2 000 000 PLN - składka 1 300 PLN

 19. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek zabiegów kosmetycznych lub chirurgii plastycznej stosowanej w celach estetycznych ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w ust.18.

 

 

 

ZAKRES I CEL UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Lubelska Izba Lekarska udostępnia STU ERGO HESTIA S.A. następujące dane lekarzy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (kod, poczta, ulica, numer domu i lokalu), PESEL, regon, specjalizację lekarską, numer prawa wykonywania zawodu.
 2. Dane przekazywane są ze względu na konieczność:
  a. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
  b. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia dobrowolnego osoby wykonującej zawód lekarza.

 

 

W przypadku zapłaty składki rocznej polisa będzie wystawiona na 366 dni od dnia wpłaty.

Obowiązuje zasada: jedno ubezpieczenie - jeden przelew.
Prosimy nie składać przelewów zbiorczych, w szczególności za dwie lub więcej osób, gdyż utrudnia to identyfikację ubezpieczonych oraz rozksięgowanie zapłaconych składek.

Ubezpieczenia 2016

 

Prosimy zgłaszać zmiany adresów korespondencyjnych do rejestru lekarzy LIL gdyż potwierdzenia zawartych ubezpieczeń będą wysłane na adresy z rejestru członków LIL.

 

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania a najczęściej powtarzające się umieścimy na stronie internetowej LIL

Magda Kasprzyk:
ubezpieczenia@oil.lublin.pl
tel. (81) 536 04 77

Data wytworzenia: 2015-12-15
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2015-12-15
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 27253
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2015-12-09 15:03:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-09 15:04:41Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-10 09:21:01Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-10 09:59:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-10 13:46:43Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-14 08:05:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-14 13:50:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-14 13:51:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-15 08:42:39Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-15 08:42:46Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-15 08:44:10Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-15 08:46:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-15 14:59:14Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-23 15:33:16Marcin MalessaUaktualnienie treści
2017-06-21 14:43:20Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70