Prawo dla lekarzy

 

 

UWAGA ! Zaświadczenia lekarskie

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby... (tzw "zwolnienia lekarskie") można wystawiać w tradycyjnej formie papierowej do dnia 30 listopada 2018 r. Natomiast od dnia 1 grudnia 2018r. zaświadczenia te muszą być wystawiane wyłacznie w postaci elektronicznej.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawęo zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 poz. 1150)

 

Recepty i skierowania w postaci papierowej

1.  Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.  Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.  Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej * określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.

4.  Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. - w odniesieniu do recept;

b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. - w odniesieniu do skierowań;

c) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. - w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a.

 

* Elektroniczna dokumentacja medyczna - dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią (zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 8 maja 2018 Dz.U.2018.941):


1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


 

  

Nowe prawo medyczne

Wszystkie dokumenty (ustawy, rozporządzenia) dostępne są na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/.

 

 

 

 

Opr. mec. Alicja Lemieszek, mec. Leszek Kubicz

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Leszek Kubicz
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 15253
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2010-02-02 08:14:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-24 11:42:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-24 11:43:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-24 11:53:02Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-24 11:58:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-25 10:26:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-25 10:33:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-02-25 10:36:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:19:57Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:39:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:46:59Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:49:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:49:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:54:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 08:57:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 09:04:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 09:07:19Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 09:11:25Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 09:32:29Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 09:35:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-04-01 09:39:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
2010-05-12 15:02:47Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-03-02 08:54:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-07-04 13:13:56Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 14:14:37Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 14:38:07Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-25 14:38:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-10-31 08:25:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-11-25 08:01:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-12-30 17:37:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-01-13 13:01:36Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-01-13 13:04:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-01-13 13:09:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-03-16 14:33:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
2012-06-01 08:33:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-01-16 10:33:31Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-10-08 14:11:23Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-08-04 10:23:13Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-08-04 10:27:11Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-08-04 11:35:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 13:35:58Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 13:36:59Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 13:37:33Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 13:38:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:23:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:24:15Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:38:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:41:23Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:41:37Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:42:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:44:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:45:54Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:46:24Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 14:46:34Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 15:33:53Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 15:35:28Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 15:36:01Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 15:38:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-25 15:47:31Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-07 11:50:18Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-07 11:52:06Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-07 15:35:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2019-01-07 15:35:26Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70