Prywatne Praktyki

pokój: 309 

tel: 81 536 04 52, 81 536 04 53

e-mail: praktyki.prywatne@oil.lublin.pl

 

Przypominamy, że:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.):

Art. 103. Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104.

Art. 104. 1. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

 

Formalności związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej - Zespół ds. Praktyk Prywatnych. Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Barbara Hasiec.

 

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę prywatną

 

Informujemy, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wprowadziło zmianę do graficznego interfejsu użytkownika RPWDL polegającą na ujawnieniu informacji dotyczących adresu do korespondencji praktyk lekarskich.

 
W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie zgodności wprowadzonych do ksiąg rejestrowych adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości w rejestrze CEIDG. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o wypełnienie formularza weryfikacji adresu do korespondencji oraz przesłanie na adres e-mail: rejestr.praktyk@oil.lublin.pl lub Lubelska Izba Lekarska ul.Chmielna 4, 20-079 Lublin (wzór formularza).

Zmiana zostanie dokonana bezpłatnie.

 

Uwaga !

Lekarze prowadzący praktykę prywatną.

Sankcje przewidziane ustawą dla przedsiębiorców.

Z dniem 30 kwietnia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej w zakresie dodania art. 108 ust. 5 o treści:

 
Przepis ust. 4 stosuje się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który wykonywał tę działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 104 ust. 2.


Zgodnie z powołanym ust. 4: Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

 

Konieczność stosowania wskazanego przepisu dotyczy również przypadków wykonywania działalności leczniczej bez rejestracji i jest równoznaczne z odmawianiem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą osobom, które wykonywały bez rejestracji działalność leczniczą przed złożeniem wniosku o wpis.

 

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej po wykreśleniu praktyki zawodowej

Publikujemy Uchwałę Nr 24/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r., która precyzuje, w jaki sposób lekarz zaprzestający prowadzenia praktyki zawodowej realizuje obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania dokumentacji medycznej.

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0005/124349/ru024-17-VII.pdf

 

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

W dniu 15 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o działalności leczniczej. Dotyczą one m.in. zasad rejestracji indywidualnych praktyk lekarskich.

Najważniejsze zmiany to:

  • odstąpienie od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,
  • zniesienie obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego przez praktyki wykonywane wyłącznie w zakładzie leczniczym,
  • zniesienie obowiązku przekazywania organowi prowadzącemu rejestr dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC (posiadanie aktualnej polisy OC jest nadal wymagane).
  • zmiana nazewnictwa – „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” zastąpiono „zakładem leczniczym”,

W związku z tym lekarzy wnioskujących o wpis nowego gabinetu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą uprzejmie informujemy, iż nie mają  oni obowiązku dostarczania Izbie opinii organu sanitarnego.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960)

 

Księga rejestrowa jest dostępna na stronie rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://rpwdl.csioz.gov.pl

W przypadku korzystania z wyszukiwarki zaawansowanej należny wybrać organ rejestrujący: Okręgowa Izba lekarska w Lublinie i podać nazwisko (najlepiej bez imienia) lub numer prawa wykonywania zawodu.

Wniosek o nadanie uprawnienia do ksiąg rejestrowych (pdf)

 

Wnioski w formie elektronicznej - od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. termin, do którego podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą składać wnioski o wpis do rejestru w postacie papierowej został przedłużony do 31 marca 2013 roku.

Sczczegóły: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/uwaga!-papierowe-wnioski-dotyczace-praktyki-lekarskiej-do-31-marca

 

e PUAP - zakładanie konta

e PUAP - Punkty Potwierdzenia  profilu Zaufanego

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać informacje :

nazwisko i imię lekarza
cele i zadania działalności leczniczej
rodzaj działalności leczniczej
zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
organizacja prowadzenia praktyki
Przykład regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej (Pomorski Magazyn Lekarski, tom 5 (216) - 2012, strona 11.)

Regulamin organizacyjny nie dotyczy praktyk wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym (podstawa prawna ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960)

 
Wizytacja praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25.02.2012 r.

 

Informowanie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Uchwała Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

 

Formy działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011.r o działalności leczniczej wprowadziła zmiany dotyczące praktyk lekarskich oraz określiła ich formy.

 

Lekarze mogą prowadzić działalnośc leczniczą w formie:

indywidualnej praktyki lekarskiej
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania
indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym
grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej w formie spółki cywilnej, jawnej albo spółki partnerskiej
 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Lekarze prowadzący praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są obowiązani zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

 

Opłaty obowiązujące w roku 2018

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 91 zł.

Opłata za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 46 zł.

Opłaty reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (art.105 ust.1 pkt.1 i art.105 ust.2 j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

 

Opłaty związane z rejestracją praktyki należy wpłacać na konto:

Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

 

 

 

LISTA ZAŁATWIANYCH SPRAW

 

I. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. 

Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka w gabinecie:

 

1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

4. Oświadczenie dotyczące pomieszczenia (wzór oświadczenia - pdf)

5. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia OC (wzór oświadczenia - pdf)

6. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

 

II. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

­Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka wykonywana wyłącznie w miejscu wezwania:

 

1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

4. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia OC (wzór oświadczenia - pdf)

5. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

 

III. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym/ indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym. 

­Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka wykonywana wyłącznie w zakładzie leczniczym:

 

1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. /Lubelska Izba Lekarska/ (wzór wniosku - pdf)

3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza z ostatnich 5 lat – np. zaświadczenie z zakładu pracy.

4. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia OC (wzór oświadczenia - pdf)

5. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

 

IV. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej.

 Wykaz dokumentów rejestracyjnych niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru praktyk lekarskich - praktyka grupowa:

 

1. Umowa spółki cywilnej (kopia) – oryginał do wglądu lub wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki partnerskiej lub spółki jawnej

2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza/ lekarza dentysty z ostatnich 5 lat dotyczące każdego wspólnika spółki – np. umowa o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy.

4. Potwierdzenie dokonanej wpłaty

5. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (wzór wniosku - pdf)

6. Oświadczenie dotyczące pomieszczenia (wzór oświadczenia - pdf)

7. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia OC (wzór oświadczenia - pdf)

 

V. Zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Lekarz /lekarze prowadzący prywatną praktykę powiadamiają na piśmie okręgową radę lekarską o zmianach dotyczących danych wpisanych do rejestru tej praktyki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dokonania zmiany. 
Informują o zmianach dotyczących:

- adresu praktyki i adresu miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,
- numeru telefonu, numeru faksu i poczty elektronicznej
- adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji, w odniesieniu do praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania,
- rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki wykonywanej w danym pomieszczeniu lub wyłącznie w miejscu wezwania,


(wzór wniosku o zmianę wpisu - pdf)

(wzór oświadczenia - ubezpieczenie - pdf)

(wzór oświadczenia - pomieszczenie - pdf)

 

VI. Wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

 

 

Archiwum wiadomości:

Zmiana miejsca sprzedaży biologicznych testów do badania skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie.
Zgodnie z informacją przekazaną Lubelskiej Izbie Lekarskiej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie dnia 17.02.2015 r. - od dnia 02.03.2015 r. biologiczne testy badania skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie będzie można nabyć w dni robocze w godzinach 7:30-14:00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12.
Przyjęcia wykonanych testów do badań odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-14:00

 

Nowe obowiązki nałożone na lekarzy prowadzących praktyki lekarskie - Artykuł na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej

Data wytworzenia: 0000-00-00
Odpowiada:
Data udostępnienia: 0000-00-00
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 16244
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2016-07-20 11:09:04Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 11:16:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 11:18:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 11:27:49Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 14:41:49Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 14:45:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 14:47:25Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-20 14:47:48Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-25 13:55:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-25 13:58:08Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-09-22 08:18:55Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2017-01-20 09:20:13Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-20 09:31:06Dariusz AbramczykUaktualnienie treści
2017-01-20 13:39:22Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:44:26Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-01-22 09:04:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-02-12 15:16:15Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-02-12 15:39:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-04-11 15:22:56Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-05-17 15:20:56Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-14 09:38:56Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-14 09:39:12Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-07-11 12:13:04Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-07-11 12:14:52Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-07-11 12:16:46Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-07-11 12:17:37Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-07-11 12:18:23Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-08-08 14:04:15Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-08-08 14:04:57Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70